Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undiscoverable
undiscoverable
[,ʌndis'kʌvərəbl]
tính từ
không thể khám phá ra, không thể tìm ra, không thể phát hiện ra; không thể nhận ra


/'ʌndis'kauntəbl/

tính từ
không thể phát hiện được, không thể tìm ra được

Related search result for "undiscoverable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.