Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discalceated
discalceated
[dis'kælsieitid]
Cách viết khác:
discalced
[dis'kælst]
discalceate
[dis'kælsieit]
như discalced


/dis'kælst/ (discalceate) /dis'kælsieit/ (discalceated) /dis'kælsieitid/

tính từ
đi chân đất, đi dép (thầy tu)

Related search result for "discalceated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.