Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
directorate
directorate
[di'rektərit]
danh từ
chức giám đốc
ban giám đốc


/di'rektərit/

danh từ ((cũng) direction)
chức giám đốc
ban giám đốc

Related search result for "directorate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.