Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diplomaed


/di'plouməd/ (diplomaed) /di'plouməd/

tính từ
có bằng cấp, có văn bằng

Related search result for "diplomaed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.