Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diabolic
diabolic
[,daiə'bɔlik]
Cách viết khác:
diabolical
[,daiə'bɔlikəl]
tính từ
(thuộc) ma quỷ; như ma quỷ
độc ác, hiểm ác


/,daiə'bɔlik/ (diabolical) /,daiə'bɔlikəl/

tính từ
(thuộc) ma quỷ; như ma quỷ
độc ác, hiểm ác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "diabolic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.