Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mephistophelian


/,mefistə'fi:ljən/ (Mephistophelian) /,mefistə'fi:ljən/

tính từ
(thuộc) ác ma; ác tà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mephistophelian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.