Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devaluate


/di:'væljueit/ (devalue) /'di:'vælju:/

ngoại động từ
làm mất giá, giảm giá, phá giá (tiền tệ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "devaluate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.