Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
designation
designation
[,dezig'nei∫n]
danh từ
(designation as something) sự chọn/chỉ định ai vào một chức vụ
tên, tước hiệu, thứ bậc, chức vụ
his official designation is Financial Controller
chức vụ chính thức của ông ấy là Thanh tra tài chính(logic học) sự chỉ; ký hiệu

/,ddezig'neiʃn/

danh từ
sự chỉ rõ, sự định rõ
sự chọn lựa, sự chỉ định, sự bổ nhiệm
sự gọi tên, sự mệnh danh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "designation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.