Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
odorize
odorize
['oudəraiz]
Cách viết khác:
odorise
['oudərais]
ngoại động từ
làm cho toả mùiCách viết khác : odorise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.