Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
civil service


/'sivil'sə:vis/

danh từ
ngành dân chính
công chức ngành dân chính
phương pháp tuyển dụng công chức (qua kỳ thi)

Related search result for "civil service"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.