Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cattle-rustler
cattle-rustler
['kætl,rʌslə]
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(như) cattle-lifter


/'kætl,rʌslə/

danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(như) cattle-lifter

Related search result for "cattle-rustler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.