Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cabinet-making
cabinet-making
['kæbinit,meikiη]
danh từ
(như) cabinet-work
(đùa cợt) sự lập chính phủ mới


/'kæbinit,meikiɳ/

danh từ
(như) cabinet-work
(đùa cợt) sự lập chính phủ mới

Related search result for "cabinet-making"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.