Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mừng công


[mừng công]
to celebrate successMake merry (on the occasion of some success)
Lễ mừng công thắng trận A triumphal merry-making party


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.