Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brat

brat
[bræt]
danh từ
đứa bé hổn xược


/bræt/

danh từ
(thường), giuồm ghiện ỗn['brætis]

danh từ
(ngành mỏ) vách điều hoà gió

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.