Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bomb-thrower
bomb-thrower
['bɔm'θrouə]
danh từ
súng phóng bom


/'bɔm,θrouə/

danh từ
súng phóng bom

Related search result for "bomb-thrower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.