Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bomb-disposal
bomb-disposal
['bɔmdis'pouzəl]
danh từ
sự phá bom nổ chậm, sự phá bom chưa nổ


/'bɔmdis,pouzəl/

danh từ
sự phá bom nổ chậm, sự phá bom chưa nổ

Related search result for "bomb-disposal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.