Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bitts
bitts
[bits]
danh từ số nhiều
(hàng hải) cọc buộc dây cáp


/bits/

(bất qui tắc) danh từ số nhiều
(hàng hải) cọc buộc dây cáp

Related search result for "bitts"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.