Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
billy-jack
billy-jack
['bilidʒæk]
Cách viết khác:
billy-club
['biliklʌb]
như billy-club


/'biliklʌb/ (billy-jack) /'bilidʤæk/
jack) /'bilidʤæk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gậy tày, dùi cui (của cảnh sát)

Related search result for "billy-jack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.