Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bộp


[bộp]
plop
quả bàng rụng đánh bộp
the Malabar almond fell with a plop, the Malabar almond plopped down
vỗ bồm bộp vào quả mít
to pat plop plop the ripe jack fruit
sound of something falling
rơi bộng
fall heavily
spongyPlop
quả bàng rụng đánh bộp the Malabar almond fell with a plop, the Malabar almond plopped down
vỗ bồm bộp vào quả mít to pat plop plop the ripe jack fruit


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.