Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atrocity
atrocity
[ə'trɔsiti]
Cách viết khác:
atrociousness
[ə'trou∫əsnis]
như atrociousness


/ə'trouʃəsnis/ (atrocity) /ə'trɔsiti/

danh từ
tính hung bạo, sự tàn ác, sự tàn bạo
hành động hung ác, hành động tàn bạo
(thông tục) sự lầm to

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.