Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antagonistic
antagonistic
[æn,tægə'nistik]
tính từ
trái ngược, nghịch; đối lập, đối kháng, tương phản


/æn,tægə'nistik/

tính từ
trái ngược, nghịch; đối lập, đối kháng, tương phản

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.