Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interactive

interactive
[,intər'æktiv]
tính từ
ảnh hưởng lẫn nhau, tác động với nhau, tương tác


/,intər'æktiv/

tính từ
ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.