Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ajutage


???ajutage
['ædʒutidʒ]
Cách viết khác:
adjutage
['ædʒutidʒ]
như adjutage


Related search result for "ajutage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.