Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ahull
ahull
[ə'hʌl]
phó từ
(hàng hải) buồm cuốn hết


/ə'hʌl/

phó từ
(hàng hải) buồm cuốn hết

Related search result for "ahull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.