Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
addendum
addendum
[ə'dendəm]
danh từ, số nhiều addenda
phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào(Tech) phụ lục; phần thêm vào, vật thêm vào

/ə'dendəm/

danh từ, số nhiều addenda
phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "addendum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.