Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transmutable
transmutable
[trænz'mju:təbl]
tính từ
có thể chuyển hoá, có thể được chuyển hoá


/trænz'mju:təbl/

tính từ
có thể biến đổi, có thể biến hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "transmutable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.