Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transformable
transformable
[træns'fɔ:məbl]
tính từ
có thể biến đổi; có thể bị biến đổi


/træns'fɔ:məbl/

tính từ
có thể thay đổi
có thể biến chất, có thể biến tính

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.