Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misunderstand

misunderstand
['misʌndə'stænd]
ngoại động từ, thì quá khứ và động tính từ quá khứ là misunderstood
['misʌndə'stud]
hiểu lầm, hiểu sai


/'misʌndə'stænd/

ngoại động từ misunderstood /'misʌndə'stud/
hiểu lầm, hiểu sai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "misunderstand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.