Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Huainaputina


noun
an inactive volcano in the Andes in southern Peru;
last erupted in 1783
Instance Hypernyms:
volcano
Part Holonyms:
Peru, Republic of Peru


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.