Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
aluminise


verb
cover with aluminum
Syn:
aluminize
Derivationally related forms:
aluminum, aluminum (for: aluminize)
Hypernyms:
cover
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.