Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
calvaria


noun
the dome of the skull
Syn:
skullcap
Hypernyms:
bone, os
Part Holonyms:
cranium, braincase, brainpan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.