Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
worrying
tính từ
gây ra lo lắng cho ai, gây lo nghĩ
nhiều lo lắng, nhiều lo nghĩworrying
['wʌriiη]
tính từ
gây ra lo lắng cho ai, gây lo nghĩ
worrying problems
những vấn đề gây lo lắng
nhiều lo lắng, nhiều lo nghĩ
It was a very worrying time for them
đó là một thời kỳ họ có nhiều điều lo lắng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "worry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.