Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uniform

uniform


uniform

A uniform is a special outfit worn by members of a group.

['ju:nifɔ:m]
tính từ
không thay đổi về hình thức hoặc tính cách
of uniform length/size/shape/colour
có chiều dài/kích thước/hình dáng/màu sắc như nhau
the rows of houses were uniform in appearance
các dãy nhà có bề ngoài giống nhau
kept at a uniform temperature
được giữ ở nhiệt độ không thay đổi
uniform distribution of weight
sự phân bố đều trọng lượng
uniform movement
chuyển động đều
danh từ
đồng phục
children wearing school uniform (s)
trẻ em mặc đồng phục của nhà trường
(quân sự) quân phục
in uniform
mặc đồng phục, mặc quân phục; (thuộc) lực lượng vũ trang
officers in full dress uniform
các sĩ quan mặc quân phục ngày lễ
how long was he in uniform?
anh ta ở trong quân ngũ bao lâu?
ngoại động từ
làm cho trở thành đồng dạng, làm cho trở thành đồng đều
mặc quân phục (cho ai)đều

/'ju:nifɔ:m/

tính từ
đồng dạng, cùng một kiểu, giống nhau
of uniform length cùng một chiều dài như nhau
không thay đổi, không biến hoá, đều
to keep at a uniform temperature giữ ở một nhiệt độ không đổi
uniform movement chuyển động đều

danh từ
đồng phục; (quân) quân phục

ngoại động từ
(quân sự) mặc quân phục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "uniform"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.