Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
requirement
requirement
[ri'kwaiəmənt]
danh từ
nhu cầu
our immediate requirement is extra staff
nhu cầu tức thời của chúng tôi là bổ sung nhân sự
stock surplus to requirements
hàng dự trữ vượt quá nhu cầu
our latest model should meet your requirements exactly
kiểu mới nhất của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của ngài
thủ tục; luật lệ
not all foreign visitors satisfy/fulfil legal entry requirements
không phải tất cả khách nước ngoài đều thoả mãn/làm đầy đủ các thủ tục nhập cảnh hợp phápyêu cầu; điều kiện, nhu cầu

/ri'kwaiəmənt/

danh từ
nhu cầu, sự đòi hỏi
điều kiện tất yếu, điều kiện cần thiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "requirement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.