Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
regional
regional
['ri:dʒənl]
tính từ
(thuộc) vùng; địa phương
organized on a regional basis
được tổ chức trên cơ sở địa phương


/'ri:dʤənl/

tính từ
(thuộc) vùng, (thuộc) miền

Related search result for "regional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.