Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hương dũng


[hương dũng]
(từ cũ; nghĩa cũ) Regional (thời thuộc pháp).(từ cũ; nghĩa cũ) Regional (thời thuộc pháp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.