Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wrist-pin
wrist-pin
['rist'pin]
danh từ
(kỹ thuật) ngõng (trục)


/'ristpin/

danh từ
(kỹ thuật) ngõng (trục)

Related search result for "wrist-pin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.