Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untuck
untuck
[,ʌn'tʌk]
ngoại động từ
lấy ra, rút ra


/' n't k/

ngoại động từ
lấy ra, rút ra

Related search result for "untuck"
  • Words pronounced/spelled similarly to "untuck"
    undock untuck

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.