Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undesigned




undesigned
['ʌndi'zaind]
tính từ
không cố ý, không định trước, không được dự tính đến; không được sắp xếp trước
undesirable act
hành động không cố ý
bất ngờ, không dè
undesirable result
kết quả không ngờ


/'ʌndi'zaind/

tính từ
không cố ý, không định trước
undesigned act hành động không cố ý
bất ngờ, không dè
undesigned result kết quả không ngờ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "undesigned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.