Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
underwrote
underwrote
['ʌndə(')rout]
past của underwrite


/'ʌndərait/

ngoại động từ underwrote; underwritten
((thường) động tính từ quá khứ) ký ở dưới
bảo hiểm (tàu thuỷ, hàng hoá)

Related search result for "underwrote"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.