Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thatching
thatching
['θæt∫iη]
danh từ
sự lợp rạ, sự lợp tranh, sự lợp lá
rạ, tranh, lá (rơm khô..) để lợp nhà (như) thatch


/'θætʃiɳ/

danh từ
sự lợp rạ, sự lợp tranh, sự lợp lá
rạ, tranh, lá để lợp nhà ((như) thatch)

Related search result for "thatching"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.