Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
textually
textually
['tekst∫uəli]
phó từ
trong nguyên văn, trong nguyên bản
có liên quan đến nguyên văn, có liên quan đến nguyên bản; theo đúng nguyên văn, theo đúng nguyên bản
to translate textually
dịch đúng nguyên văn, dịch từng chữ một


/'tekstjuəli/

phó từ
theo đúng nguyên văn
to translate textually dịch đúng nguyên văn, dịch từng chữ một

Related search result for "textually"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.