Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
terrorism

terrorism
['terərizəm]
danh từ
sự khủng bố; chính sách khủng bố


/'terərizm/

danh từ
chính sách khủng bố

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "terrorism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.