Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tadpole

tadpole


tadpole

Tadpoles are baby frogs or toads.

['tædpoul]
danh từ
(động vật học) con nòng nọc


/'tædpoul/

danh từ
(động vật học) nòng nọc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tadpole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.