Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supplanter
supplanter
[sə'plɑ:ntə]
danh từ
người hất cẳng; người thay thế; người chiếm chỗ


/sə'plɑ:ntə/

danh từ
người hất cẳng

Related search result for "supplanter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.