Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supererogatory
supererogatory
[,su:pəre'rɔgətri]
tính từ
làm quá bổn phận mình
thừa, không cần thiết


/,sju:pərə'rɔgətəri/

tính từ
làm quá bổn phận mình
thừa, không cần thiết

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.