Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sugar-dredger
sugar-dredger
['∫ugə'dredʒə]
danh từ
hộp (để) rắc đường (ở bàn ăn)


/'ʃugə,dredʤə/

danh từ
hộp (để) rắc đường (ở bàn ăn)

Related search result for "sugar-dredger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.