Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subvention
subvention
[səb'ven∫n]
danh từ
tiền trợ cấp, tiền phụ cấp


/səb'venʃn/

danh từ
tiền trợ cấp, tiền phụ cấp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.