Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smelling-bottle
smelling-bottle
['smeliη'bɔ:tl]
danh từ
lọ muối ngửi (như) smelling-salts


/'smeliɳ,sɔ:lts/

danh từ
lọ muối ngửi ((xem) smelling-salts)

Related search result for "smelling-bottle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.