Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slide-fastener
slide-fastener
['slaid'fɑ:snə]
danh từ
khoá rút, khoá êcle


/'slaid,fɑ:snə/

danh từ
khoá rút, khoá êcle

Related search result for "slide-fastener"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.